Website laten maken vanaf € 299,-
Website laten maken vanaf € 299,-

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder treft u de Algemene Voorwaarden van LisSyl, gevestigd te Appelscha. Heeft u vragen over deze voorwaarden, stuur dan een email naar sales@lissyl.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.

Artikel 1 – Het toepassingsgebied

De hier genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het hosten van websites en het ontwikkelen van websites door het bedrijf LisSyl (wij), en dekken alle verkoophandelingen aan onze klanten (u) via de website www.lissyl.nl. Op dit moment leveren we uitsluitend aan klanten in Nederland en België. Wij behouden het recht de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat we de wijzigingen op onze website publiceren. De algemene voorwaarden zijn permanent op internet te raadplegen en te downloaden.

Artikel 2 – Prijzen

De productprijzen zijn aangegeven in Euro (€), inclusief BTW.

Alle bestellingen moeten in Euro (€) worden betaald.

Speciale aanbiedingen: speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. Mocht er tegelijkertijd meer dan één speciale aanbieding voor eenzelfde product gelden, dan behoudt LisSyl het recht om zijn klanten de voordeligste aanbieding te bieden, aangezien er maar één speciale aanbieding tegelijkertijd geldt.

LisSyl behoudt het recht om de prijzen ten alle tijden te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling of verlenging. Informatie over prijzen en de aanwezigheid van onze producten zijn aan wijzigingen onderhevig en worden slechts ter indicatie gegeven.

Artikel 3 – Bestellingen

Wij aanvaarden uw bestellingen onder de Algemene Voorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart u akkoord te gaan met de geldigheid van de Algemene Voorwaarden.

De gegevens met betrekking tot deze overeenkomst zijn opgesteld in het Nederlands en worden ten laatste op de levertijd bevestigd. LisSyl behoudt het recht alle bestellingen te annuleren wanneer er met een klant een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

Artikel 4 – Bevestiging

Wanneer u na de bestelprocedure van onze producten ons telefonisch of via email akkoord geeft voor de bestelling, verklaart u de bestelling te aanvaarden als ook deze Algemene Voorwaarden, in hun geheel en zonder voorbehoud.

De door LisSyl geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen LisSyl en zijn klanten. De gegevens die door het betalingssysteem geregistreerd zijn vormen het bewijs van de financiële transacties.

Artikel 5 – Levering

Overschrijding van de wettelijke vastgestelde maximale leveringstermijn van 30 dagen, leidt in afwijking van artikel 46f lid 1 BW niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens LisSyl in verzuim kan geraken.

Artikel 6 – Betalingen

Voor onze hosting producten, inclusief domeinnamen en SSL certificaten, krijgt u bij aanvang een factuur toegestuurd per e-mail. Er zal, afhankelijk van het hosting product, maandelijks of jaarlijks worden gefactureerd. De facturatie vindt telkens 7 weken voor de verlengdatum plaats.

Voor onze hosting producten, inclusief domeinregistraties en SSL certificaten geldt een opzegtermijn van 49 dagen (7 weken) voor de verlengdatum. De producten zijn maandelijks opzegbaar, met uitzondering van domeinregistraties en SSL certificaten welke jaarlijks opzegbaar zijn. Wanneer u een hosting product opzegt wordt, indien van toepassing, een deel gerestitueerd.

Voor het ontwikkelen van uw website krijgt u een factuur zodra de werkzaamheden zijn afgerond.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van LisSyl totdat de betaling volledig ontvangen is.

Artikel 8 – Ontbinding

Ieder verzuim van de afnemer geeft LisSyl de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het email adres van de klant verstaan.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Alle aangeboden producten vallen onder de in Nederland van kracht zijnde wetgeving. LisSyl kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand. LisSyl kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens LisSyl nakomen en hierdoor LisSyl niet of niet tijdig kan leveren.

Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is LisSyl nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. LisSyl is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstdervingen en stilstandsschade, daaronder begrepen gelde schade door koper ontstaan door enige levering of uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

Artikel 10 – Nietigheid, vernietigbaarheid

Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en Procedures

Deze overeenkomst is in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

LisSyl zal de door u verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de interne afdelingen van LisSyl gebruikt om uw bestellingen uit te voeren.

Geheimhouding

LisSyl verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om uw bestelling uit te voeren. De volgende informatie wordt nooit aan derden verstrekt:
– De informatie die u verschaft bij het invullen van een formulier.
– Informatie over uw computer (IP-adres, besturingssysteem, browsertype enz.).

Voor meer informatie omtrent geheimhouding verwijzen we je naar ons Privacybeleid.

 

Laatste aanpassing: 15 november 2023